Nagrody i wyróżnienia

Audi Twin Cup

23 stycznia 2015
Na po­twier­dze­nie fa­cho­wo­ści na­szej za­ło­gi mo­że­my po­chwa­lić się suk­ce­sa­mi w kon­kur­sie Audi Twin Cup. W 2012 roku nasz Team za­jął 1 miej­sce w Pol­sce.